Trivsels-politik

- En værdibaseret skole

Konflikt og Mobbepolitik

Regelgrundlag: Bekendtgørelsen af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø af 2017. Kap. 1A ”Pligt til tiltag mod problemer med det psykiske arbejdsmiljø”.

Vi har stort fokus på trivsel på skolen og som en del af dette er det vigtigt, at have en politik og strategi for, hvad der skal gøres, hvis vi kommer i en situation, hvor der opstår konflikter/mobning.

Vores målsætning:

Målet med strategien er, at vores skole, i tråd med vore værdier, skal være en mobbefri.

Skole. Målsætningen skal bidrage til, at alle elever på SKL har et godt undervisningsmiljø.

Det er vigtigt, at alle elever i samarbejde med skolens personale medvirker til at skabe og bibeholde et godt undervisnings –og psykisk miljø på skolen.

At nå målet er et fælles ansvar, og derfor er alle, både elever, lærere, ledere og forældre ansvarlige for at bidrage til målet om en mobbefri skole ved:

 • At der er enighed om at mobning ikke tolereres
 • At alle er med til at standse mobning
 • At alle har et ansvar og tager del i indsatsen mod konflikter/mobning

Får redskaber til at tackle mobning.

Hvad er mobning?:

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange, udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, og hvis disse handlinger opfattes som sårende eller nedværdigende.

Mobning kan ske fx ved fysiske, verbale eller ekskluderende handlinger. Det kan ske i mødet på skolen eller ved brug af digitalt medie.

Skolens værdier:

Mobning er i strid med SKL’ s værdier. Vi tager udgangspunkt i, at den enkelte skal have lyst til at udvikle og bruge sig selv til gavn for sig selv og medmennesket og dermed fællesskabet.

Derfor skal alle på skolen – elever, forældre og ansatte udvise hensyn til andre både i undervisning og i sociale sammenhænge.

På vores skole ser vi god trivsel som en forudsætning for, at elever kan udvikle sig i en god retning.

Formålet med at lave en mobbepolitik er at undgå mobning ved at have en klar fælles holdning til, at det er uacceptabelt og have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer.

For at forebygge mobning har vi følgende aktiviteter og retningslinjer:

 • Vi arbejder løbende med emnet trivsel og har fokus på omgangstone.

Klassens lærere og pædagogerne i Solsikken er opmærksomme på den enkelte elev og klassens sociale miljø.

 

 • Der afholdes årlige elevsamtaler, hvor trivsel er et af temaerne. 
 • Sociale arrangementer.  – Der afholdes årlige sociale arrangementer på skolen, hvor forældre og børn er sammen og har fokus på et godt samvær i klassen.
 • I de yngste klasser aftaler man fødselsdagsregler, så alle bliver inviteret. Desuden aftaler klassens forældre andre arrangementer for skoleåret, der skal sikre et godt legemiljø og fællesskab om at sikre et godt klassemiljø.
 • Når de nye elever starter i børnehaveklassen, får de en tante/onkel fra 6. klasse, som tager sig af dem. Det øger fokus på skolekammeraters trivsel på tværs af klasser.
 • Vi har tre årlige fordybelsesuger, hvor undervisningen omlægges. Her er der et fokus på at arbejde på tværs af klasserne, så eleverne får et arbejdsfællesskab på tværs af klasser.
 • Når der begynder en ny elev på skolen, bliver de modtaget af en lærer fra klassen sammen med to hjælpere, som tager sig særligt af dem i den første tid, de er på skolen – de er med til at hjælpe dem ind i fællesskabet og sikre, at de i starten har nogen at læne sig op ad med alt det praktiske.
 • Når elevers fravær overstiger det acceptable, kontakter klasselæreren pågældende hjem for at høre, om fraværets skyldes mistrivsel og for at sikre, at man samme får taget fat i eventuelle trivselsproblemer.
 • Skolens AKT-lærer tilrettelægger forløb med enkelte elever og klasser. Skolens lærere kan sparre med AKT-læreren om enkelte elever eller trivselsforløb i klasser.

Trivselsmålinger

Trivselsmåling 4. - 9. klasse

Trivselsmåling 0. - 3. klasse

Hvis vi oplever mobning på skolen:

Skal den enkelte lærer eller pædagog gribe ind ved følgende trin:

Grib ind:

 • Standse den konkrete situation med det samme
 • Vær tydelig, verbalt og i handling (sprogbrug, stop, lad være, gå væk)
 • Tage samtale med de implicerede parter for at undersøge, om der er tale om mobning
 • Drage omsorg for den der mobbes og tage en alvorlig samtale med mobberen
 • Kontakte forældrene til de pågældende elever
 • Hvis det skønnes nødvendigt i den konkrete sag, skal der tages samtale med klassen om det sociale miljø og den pågældende sag
 • Afhængigt af hændelsens karakter beslutter læreren, om det skal dokumenteres skriftligt (hvad der er sket hvornår, hvem der er involveret på hvilken måde, hvem der er informeret) med henblik på videre forløb.

Klassens lærer og skoleleder:

 • Den ansatte informerer skolens leder
 • I fællesskab træffer lærer og leder de midlertidige foranstaltninger, der skal til, for at løse den akutte situation.
 • Senest ti arbejdsdage efter udarbejdes af lærer og leder en handlingsplan for, hvordan mobningen kan bringes til ophør.
 • Informerer de berørte elever og forældre om planens indhold.
 • Der følges efterfølgende op på hvilke indsatser virker, er problemerne aftagende skal der nye tiltag til, noget der skal gentages.

 

Hvis I oplever mobning på skolen:

Hjemmet:

Hvis man hjemme får en fornemmelse, af at barnet mistrives i skolen, skal man:

 • Tale med sit barn
 • Sammen forsøg at skelne mellem drilleri og mobning
 • Lyt til om barnet har forslag til løsninger
 • Kontakte klasselærer
 • Ved digital mobning skal man tage kontakt til de involverede børns hjem og skolen.

 Forældre:

 Forældrerådet har lavet en pjece med forslag til aktiviteter, der kan fremme trivslen i klassen.

Skolen har regler for og forslag til at forebygge mobning:

 1. Tal ikke dårligt om dit barns klassekammerater og deres familie.
 2. Prioriter skole – og klassearrangementer, det er med til at skabe et godt klassemiljø
 3. Informer hellere en gang for meget end for lidt, hvis man er i tvivl, om der er mistrivsel i klassen.

Henvisninger:

Dansk Center for Undervisningsmiljø. www.dcum.dk