Årsplaner 3. klasse

Klasser: 3.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: MP

Klasser: 3.KL
Periode: 2023-2024
Team / lærer: BF/TH

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Andet

Klasser: 3.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: AF
 
Mål for undervisningen:  
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. 
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.  
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. 
 
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Læsning af fagbøger om bestemte emner. • Gruppearbejde hvor eleverne besvarer spørgsmål, forbereder fremlæggelse eller diskuterer. • Individuelt arbejde hvor eleverne tager noter, læser og arbejder med tekster. Forløb: • Stenalderen i Danmark 
Tut Ankh Amon og det antikke Egypten
Bronzealderen i Danmark 
Romerriget og Kejser Augustus 
Vikingetiden Evalueringsformer
Korte fremlæggelser
Gennemgang af noter 
Korte prøver Materialer
Alle tiders stenalder
Alinea.dk  
Den utrolige historie om Tut Ankh Amon  
Jellingestenen 
Riddere og røvere
Historielab.dk

 

Klasser: 3.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: AF
 
Mål for undervisningen:
Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer. 
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.
 
Arbejdsformer og arbejdsmetoder:
Undervisning hvor de fire kompetenceområder indgår (lytning, tale, skrive og læse)
Individuelt arbejde
Par- og gruppearbejde
Fælles klassesamtaler
Diktater
Fremlæggelser Emner/forløb:
Personkarakteristik
Miljø i fiktive tekster
 Komposition/sætningsopbygning
Fortællere og synsvinkler
Forløb om Hanne Kvist og hendes forfatterskab
Ordklasser
Tegnsætning Evalueringsformer:
Korte mundtlige præsentationer
Retning og feedback af skriftlige opgaver
Diktater
Klassesamtaler
Evaluerings-ark
Klasser: 3.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: MP
 
Mål for undervisningen 

Vi følger trinmålene for 4. klasse.

Det vigtigste for engelskundervisningen i 3. klasse, er at eleverne føler sig motiveret til at bruge engelsk og til at prøve sig frem på engelsk.

Derfor vil elevernes lyst til at lære blive prioriteret højt og vi vil arbejde med billeder, leg, rollespil, teater, samtale og i perioder vil vi se og tale om engelsktalende film/tegnefilm.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer :

Undervisningen vil være præget af meget par- og gruppearbejde, for at alle eleverne har mulighed for at være aktive.
De fire færdigheder: læse, skrive, tale og lytte, vil så vidt muligt altid blive repræsenteret i engelsktimerne.

Vi bruger bogen Speak Out, Blue Cat samt kopier fra andre bogsystemer. Herudover vil der blive arbejdet med ord og sætninger i NEW Let’s do it, eget hæfte samt kopiark.

Socialisering :
Det skal være trygt at tale sproget, det opnås ved, at der altid er plads til afvigelser, der altid leder til udvikling af sproget. Endvidere skal der skal være mulighed for, at alle kan være med og blive udfordret.
Status og evalueringsformer :
Løbende i klassen og med opsamling på skole-hjemsamtalerne.

Klasser: 3.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: MP

Mål for undervisningen

 

Klasser: 3.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: BF

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

 

Klasser: 3.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: EH

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

 
Klasser: 3.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Status og evalueringsformer

Klasser: 3.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: LØ
 
Årsplan i musik 3. klasse
Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om
musik, herunder at synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og
aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.
Faget musik omfatter tre kompetenceområder:
 
Musikudøvelse, musikalsk skaben og
musikforståelse.
 
I 3. klasse arbejdes med følgende inden for de tre områder:
Musikudøvelse:
– Synge forskellige typer sange og salmer
– Synge efter musikalske anvisninger og følge fælles tempo
– Korsang m. enkel flerstemmighed (kanon eller simpel over-/understemme)
– Danse forskellige fællesdanse
– Spille enkle melodiske og rytmiske figurer på udvalgte instrumenter
Musikalsk skaben:
– Skabe lydillustrationer med krop og stemme
– Digte enkle sange med udgangspunkt i sprog og rytme
– Improvisere med krop og stemme og evt. instrumenter
– Finde på egne dansetrin til musik
Musikforståelse:
– Lytte til forskellig slags musik og tale om den
– Formidle oplevelsen af musik f.eks. gennem dans, drama, tegning o.lign.
– Grundlæggende forståelse for rytme, periode og form i forskellige musikstykker
– Genkende lyden af og navngive klassiske instrumenter
– Kendskab til udvalgte klassiske komponister
– Kendskab til forskellige musikalske genrer
 
Emner/forløb:
Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige emner/forløb, som f.eks. ”Øret og stemmen”,
”Folkedans og folkemusik”, ”Mozart og tryllefløjten”. I hvert af disse forløb vil vi arbejde med
udvalgte dele fra de tre kompetenceområder. Der vil også undervejs blive øvet på sange fra vores
morgensangshæfte og arbejdet med årstidsrelevante sange og musik. F.eks. vil vi op til jul arbejde
med sange til 0. klasses krybbespil. Desuden vil vi af og til lege forskellige musik- og rytmelege.
Årsplanen skal ses som vejledende. Der kan komme tilføjelser og rettelser i løbet af skoleåret.
Lisbeth Østermark (LØ)